Skip to main content

Privacybeleid

Claassen&Dilissen BV vindt de bescherming van privacy en gegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring wil Claassen&Dilissen BV u informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Claassen&Dilissen BV zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor uw privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacy wetgeving.

Wij behouden ons het recht om op elk moment wijzigingen aan deze privacyverklaring aan te brengen. Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 16 februari 2022.

VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze privacyverklaring geldt voor alle rechtstreekse klanten, bezoekers van de website en het kantoor in Pelt, leverancier en alle andere personen die geen werknemers zijn en waarvan Claassen&Dilissen BV persoonsgegevens verwerkt.

CONTACTGEGEVENS CLAASSEN&DILISSEN BV

Claassen&Dilissen BV
Winterdijk 64
3910 Pelt
BE 0824.044.692
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
+32 (0)11.74 46 30

WAT BETEKENT …

Verwerking van persoonsgegevens

Onder ‘verwerking’ verstaan we elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met tot persoonsgegevens (al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegeven).

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Een verwerker

Een verwerker is de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur, die ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, met uitsluiting van de personen die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke voor de verwerking gemachtigd zijn om de gegevens te verwerken.

Een verantwoordelijke van verwerking

Een verantwoordelijke van verwerking is elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur die alleen of samen met anderen de doelstellingen en de juridische en technische middelen bepaalt voor de verwerking van persoonsgegevens.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING?

Claassen&Dilissen BV als verantwoordelijke voor de verwerking.

Claassen&Dilissen BV wordt beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking wanneer ze het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens zelf bepaalt.

Enkel in het geval Claassen&Dilissen BV optreedt in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking zijn punten 5 tot en met 10 van deze privacy statement van toepassing.

Indien u uw rechten als betrokkene wenst uit te voeren, dient u zich steeds te wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR CLAASSEN&DILISSEN BV VERWERKT?

Dit is gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. 

Bij het invullen van het contactformulier op de website.

Indien u meer info wenst over de diensten van Claassen&Dilissen BV, is het mogelijk via een webformulier op de website contact te nemen met Claassen&Dilissen BV.  Hierbij worden persoonlijke identificatiegegevens verwerkt om u zo op een correcte manier antwoord te kunnen bieden.

Bij het aanvragen van een offerte of het verwerken van een bestelling

Indien u diensten van Claassen&Dilissen BV afneemt, worden persoonlijke identificatiegegevens en identificatiegegevens verwerkt in functie van het correct kunnen afhandelen van de offerte of de uiteindelijke bestelling.

Gebruik van gericht beeldmateriaal op sociale media en de website.

Bij het publiceren van gericht beeldmateriaal op de sociale media en de website van Claassen&Dilissen BV, zal hiervoor altijd uw toestemming gevraagd worden.  Met gericht beeldmateriaal bedoelen we beelden waar bij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, ...)

Gebruik van camerabeelden rond de gebouwen van Claassen&Dilissen BV.

Rond de gebouwen van Claassen&Dilissen BV hangen camera’s met als doel misdrijven tegen personen of goederen of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare orde te handhaven.  Hiervoor wordt beeldmateriaal verzamelt, verwerkt en bewaart.

Gebruik van sfeerbeelden op sociale media en de website.

Claassen&Dilissen BV plaatst regelmatig sfeerbeelden op de sociale media en de website van Claassen&Dilissen BV.  Sfeerbeelden zijn beelden die niet de intentie hebben om één of enkele personen duidelijk in beeld te brengen, maar zijn eerder bedoeld om een algemeen sfeerbeeld te schetsen.

MET WIE DELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij  wij daarvoor jouw voorafgaande toestemming hebben ontvangen, wij hiertoe verplicht worden in het kader een regelgeving of juridische procedure, of wij hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.

Wij doen wel een beroep op bepaalde onderaannemers en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Claassen&Dilissen BV erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Claassen&Dilissen BV gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet Claassen&Dilissen BV dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt Claassen&Dilissen BV de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Claassen&Dilissen BV bewaart uw persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK DEZE UITOEFENEN?

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan uw rechten uitvoeren door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, kan Claassen&Dilissen BV meer informatie vragen om uw identiteit te verifiëren.

Claassen&Dilissen BV heeft één maand de tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Claassen&Dilissen BV uw aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan uw aanvraag te voldoen.

Claassen&Dilissen BV zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken.

Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Claassen&Dilissen BV een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Claassen&Dilissen BV het verzoek weigeren.

Indien u om een of andere reden aanneemt dat Claassen&Dilissen BV uw aanvraag niet correct behandeld heeft, kan u nogmaals contact opnemen met Claassen&Dilissen BV waarna we samen met u op zoek gaat naar een oplossing.

Wat zijn uw rechten?

  • Recht op inzage: U kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing - welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
  • Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan u ons vragen om deze te corrigeren
  • Recht om uw gegevens te wissen: Indien gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien uw gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan u ons vragen om uw gegevens te wissen.
  • Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken kunnen uw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer u een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
  • Recht op bezwaar: U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat uw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt. Bovendien kunt u ook dit recht van bezwaar laten gelden als uw persoonsgegevens worden verwerkt voor directe marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
  • Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heeft u ten allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
  • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: U hebt het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en heeft het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.